Tukitoiminnosta liiketoimintaan

Fibs ry teetti yritysvastuututkimuksen nyt seitsemättä kertaa. Tutkimuksen tulokset olivat monelta osin odotettuja, jos muutama yllätyskin löytyi.

Vastuullisuus on tärkeää ja välttämätöntä

Lähes kaikki yritykset pitivät vastuullisuutta liiketoiminnan kannalta olennaisena. Näistä valtaosa hakee vastuullisuudesta ensisijaisesti maine- ja brändihyötyjä. Monelle vastuullisuus on erilaisia hankkeita ja niistä viestimistä.

58% tutkimukseen osallistuneista yrityksistä totesi, että ilmastonmuutos on tärkein painopiste. Yk:n kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan yhä suuremmassa osassa yrityksiä. Pariisin ilmastosopimus ja IPCC-raportin julkistaminen ovat varmasti myötävaikuttaneet asiaan. Kuvaavaa olikin, että 87% yritysjohtajista kokee ilmastonmuutoksen olevan erittäin tärkeä painopiste seuraavan vuoden aikana.

Vapaaehtoisesti vai säädellen?

Tutkimuksen mukaan globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset pitäisi yritysten mielestä ratkaista ennen kaikkea lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kautta. Sen sijaan yritysten ja kuluttajien vapaaehtoinen toiminta nähdään vähiten olennaisena ratkaisuna globaaleihin haasteisiin.

Asia tiimoilta tarvitaan selvästi selkeitä pelisääntöjä. Pelkkä vapaaehtoisuuden varaan jättäminen ei näytä olevan hyvä vaihtoehto. Tärkeää onkin tarkkaan pohtia, minkälainen lainsäädäntö on yrityksille tasapuolinen ja toisaalta riittävän kannustava. Itse toivon, että lainsäädäntö ei johda kohtuuttoman raskaisiin ja byrokraattisiin hallintotoimiin, ja että yritykset itse oivaltaisivat integroida vastuullisuuden liiketoimintaansa. Toisaalta pidän myös tärkeänä, että yritykset ovat itse keskusteluissa mukana, kuten esimerkiksi Ykkösketjuun –kampanjassa.

Tulosten mukaan 52% suurista yrityksistä pitää vastuullisuuden hyötyjä siihen käytettyjä resursseja suurempana, kun puolestaan pienistä yrityksistä vain 22%.  Tähän lienee osasyynä se, että vastuullisuutta pidetään jotenkin irrallisena ja erillisenä osana yrityksen toimintaa ja näin sen kehittäminen nähdään vastuullisuusyksikön asiana. Pienissä yrityksissä tähän ei luonnollisestikaan ole mahdollisuutta.

Mikä neuvoksi?

Vastuullisuus tulee integroida liiketoimintaan. Vastuullisuus ei saa olla kokoelma hankkeita, joita ohjataan vastuullisuusosastolta. Jos vastuullisuus on osana yrityksen missiota ja olemassaolon oikeutusta, ei sitä tarvitse erikseen johtaa. Vastuullisuustoimia tehdään tällöin koko ajan koko yrityksen laajuudelta. Vastuullisuudelle ei silloin tarvita edes erillisiä mittareita, vaan sitä mitataan normaaleilla liiketoiminnan mittareilla.

Vastuullisuus ei myöskään lisäänny pelkällä viestimisellä, vaikka viestinnän merkitystä ei toki voi väheksyä. Vastuullisuutta ei todellakaan voi ostaa viestintätoimistolta.

Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen arvoissa. Kun yrityksen toiminnalla on jokin suurempi tarkoitus, tulee vastuullisuus osaksi normaalia tekemistä. Tällöin vastuullisuus ei jää pelkäksi viestinnäksi tai maine- ja brändityöksi. Tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamisen pitäisi ehdottomasti olla tärkeämpi tavoite samoin kuin asiakastyytyväisyyden lisääminen.

Miksi yrityksen hallitus tai johtoryhmä eivät keskustele vastuullisuudesta säännöllisesti?

Ehkäpä siksi, että vastuullisuutta ei näissä yrityksissä ole integroitu yrityksen liiketoimintaan ja se nähdään vain erillisenä tukitoimintona. Jos yritys ottaa vastuullisuuden osaksi strategiaa, ei tällaista tarvitse erikseen edes seurata.

Toisaalta tämä edellyttää sitä, että yrityksen hallituksessa ja johtoryhmässä on vastuullisuusosaamista niin, että se ymmärretään nimenomaan liiketoiminnan osana. Olen aikaisemmin verrannut viestintää ja vastuullisuutta keskenään ja huomaan, että tilanne on edelleen sama. Ajatus siitä, että joku hoitaa meidän yrityksessä viestintää tai vastuullisuutta, vie meitä vahvasti pois vastuullisuuden agendasta. Me kaikki viestimme ja me kaikki olemme vastuussa myös vastuullisuudesta. Toki tarvitsemme hyvän koordinoijan, joka varmistaa, että meillä on viimeisin tieto ja taito yrityksen käytössä. On se sitten omassa talossa tai ulkopuolisella yhteistyökumppanilla.

Jos vastuullisuus on integroitu liiketoimintaan ja sitä ei pidetä minään tukitoimintona, se on meillä mukana keskusteluissa väistämättä koko ajan. Tästä piti erinomaisen puheenvuoron Wärtsilän Alina Pathan tilaisuuden lopuksi. Kiitos Alina sinulle loistavasta kommentista!

Mitä ihmettä meidän pitää tehdä, että saamme biodiversiteetille sen vaatiman huomion?

Ehkä hämmästyttävin tulos koko tutkimuksessa oli, että vain 8% yritysjohtajista mainitsee luonnon monimuotoisuuden erittäin tärkeäksi painopistealueeksi seuraavan vuoden aikana. Mitä ihmettä? Asia, joka koskee jokaista planeettamme yritystä ja ihmistä. Me kaikki yritykset olemme tavalla tai toisella sidoksissa biodiversiteettiin ja siinä tapahtuviin nopeisiin ja merkitykseltään giganttisiin haasteisiin. Onko meillä tulevaisuudessa raaka-aineita, onko meillä ruokaa, onko meillä eliöstöä tai vettä vain muutamia mainitakseni. Tilaisuudessa pohdittiinkin syitä siihen, miksi tämä megaluokan teema jää vastuullisuusteemana muiden jalkoihin.

Itse heräsin aiheeseen suorittaessani FIBS ry:n mainiota Masterclass-koulutusta vuonna 2016. Koulutuksen päätteeksi työstimme Fiblonilla oman biodiversiteettilupauksemme, jonka voit katsoa tästä.

Miten tästä eteenpäin?

Tässä omat vinkkini:

  • Vastuullisuus integroidaan yrityksen strategiaan ja liiketoimintaan. (Purpose driven)
  • Liiketoiminnan mittarit sisältävät vastuullisuusnäkökulman, jolloin niitä ei tarvita erikseen. (Kaikkien asia)
  • Pidetään huoli, että yrityksen hallituksessa on vastuullisuusosaamista ja näkökulmaa. (Keskustelu on jatkuvaa)
  • Nostetaan biodiversiteetti tärkeimpien vastuullisuusteemojen joukkoon. (Tulevaisuuden toimintaedellytykset varmistetaan)

Rima pitäisi nyt oikeasti asettaa ylemmäs ja siirtää vastuullisuus tukitoiminnosta liiketoimintaan.

 

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä, jonka sydämessä on erityinen paikka vastuullisuudelle.

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons