Mitä tapahtui yritysvastuulle?

Yritysten vastuullisuustoiminta on entistä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja organisoidumpaa.

FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan suomalaisyritysten vastuullisuustyö alkaa olla monessa suhteessa hyvällä tasolla.  Vastuullisuutta käsitellään säännöllisesti jo lähes joka toisen yrityksen hallituksessa ja johtoryhmässä, ja molemmissa on entistä enemmän vastuullisuuskysymykset hallitsevia jäseniä.

Suomalaiset yritykset tunnistavat hyvin vastuullisuuden strategisen merkityksen. Kuitenkin tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että yritysten vastuullisuustyössä keskitytään edelleen toiminnan negatiivisten vaikutusten hillintään, kuten ympäristökuorman vähentämiseen. Harva kertoo tarjoavansa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, ja vain alle 10 prosentille vastuullisuus on merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta.

Kolme isoa kriisiä

Meillä on käsissämme kolme isoa kriisiä: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja ihmisten eriarvoistuminen. Yritysten vastuullisuustyössä on tähän asti keskitytty hyvin pitkälti näistä ensimmäisenä mainittuun. Yhtenä syynä pidän yrityksissä voimakkaasti vallitsevaa raportointinäkökulmaa. Niissä keskitytään paljolti hiilijalanjälkeen ja siihen liittyviin mittareihin. Vastuullisuus on kuitenkin paljon muitakin teemoja.

Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt ymmärretään jo hyvin. Tutkimuksen mukaan 84% yrityksistä pitää vastuullisuuden liiketoimintahyötyjä suurempina kuin sen varmistamiseen kuluvia resursseja. Tutkimuksen mukaan yritysvastuuammattilaiset ovat siirtymässä viestintäyksiköistä operatiivisen johdon yksiköihin, vaikkakin johtoryhmään heistä kuuluu verraittain harvat. Vastuullisuusammattilaisten näkemyksille ei anneta vielä suurta painoarvoa. Miksi näin? Itse koen, että vastuullisuusammattilaisten pitää ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja sitä kautta saada työhönsä suurempi strateginen näkökulma. Näin he pystyvät paremmin antamaan panoksensa yrityksen menestymiseen.

Vastuullisuus on siis strateginen kysymys. Mikä on yrityksen ”purpose”? Miten vastuullisuuden eri näkökulmat on otettu huomioon missiossa ja visiossa? Millaista lisäarvoa yritys tuottaa asiakkailleen ja miten se käytännössä tehdään? Lähtemällä näistä asioista liikkelle, löytyy luonnollinen jatkumo vastuullisuuden edistämiselle koko liiketoiminnassa. Vastuullisuuden pitää aina lähteä ylimmästä johdosta. Sieltä sitten valua liiketoimintaan eri yksiköihin. Jos vastuullisuusosaston perimmäinen tehtävä on laatia vuosittainen raportti, jää vastuullisuus hyvin pintapuoliselle tasolle ja vaarana on, että muutaman vuoden päästä se jähmettyy raportin lukujen seurantaan.

Yritysvastuu on mennyttä maailmaa

Eniten inspiroituiduin tilaisuuden puhujan hallitusammattilaisen Kirsi Sormusen esityksestä. Esityksen raflaava otsikko ”Yritysvastuu on mennyttä maailmaa” resonoi täydellisesti. Juuri siitä vastuullisuudessa on tällä hetkellä kyse. On itsestään selvää, että hyvin hoidettu liiketoiminta edellyttää vastuullisuutta ja vastuullisuuden pitää olla pohjana kaikessa tekemisessä. Ydinsanat ovat liiketoiminta, kilpailukyky ja elinvoimaisuus. Varmistamme, että olemme yksi tulevaisuuden voittajista.

Sormusen mukaan nykyinen yritysvastuutyö on liikaa raportointia, KPI- ja indikaattorikeskeistä. Olen täsmälleen samaa mieltä ja mielestäni on vaarana, että vastuullisuusasiantuntijat ajavat itsensä nurkkaan. Olen aikaisemmissa kirjoituksissani rinnastanut vastuullisuutta ja viestintää (toimintoina) ja olen edelleen vahvasti samaa mieltä. Kummankin toiminnon pitää ymmärtää liiketoiminta ja asiakasarvo ja miten he voivat omalta osaltaan auttaa yritystä menestymään kestävästi. Pitää osata katsota omaa liiketoimintaa toisesta tulokulmasta, ilman että puhutaan vain raportoinnista – tarvitaan siis sanalla sanoen enemmän liiketoimintaymmärrystä.

Sormunen nosti myös esiin, että yritysten rooli on tässä mielessä paljon merkittävämpi kuin ymmärretään. Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö ei ratkaise asioita, koska aika ei tule siihen riittämään. Suuri haaste on se, että asiasta on kyllä paljon puhetta, mutta vähän tekoja. Tähän vaikuttaa erityisesti kvartaalitaloudessa eläminen. Lyhyen tähtäimen tavoitteet menevät nyt pitkän tähtäimen edelle. On kuitenkin tärkeää, että liiketoimintaa tarkastellaan nimenomaan pitkän tähtäimen näkökulmasta, koska muuten emme voi olla voittajia tulevaisuuden maailmassa.

 

Omat vinkkini vastuullisuuteen ovat seuraavat:

  1. Selvitä, mitkä asiat yrityksen näkökulmasta ovat olennaisia ja keskity niihin. Jokaisella toimialalla ja yksittäisellä yrityksellä on omat haasteensa ja kilpailutekijänsä. Vastuullisuutta ei voi kopioida ja vastuullisuudesta ei pidä tehdä hanketta.
  2. Käännä katse vaikuttavuuteen eli millä saadaan suurimmat tulokset.
  3. Varmista, että yrityksen strategia on vastuullinen ja ottaa kantaa eri vastuullisuuden osa-alueisiin. Ennemmin siis vastuullinen strategia kuin vastuullisuusstrategia.
  4. Integroi vastuullisuus liiketoimintaan ja liiketoimintamittareihin.
  5. Varmista, että resurssit eivät mene pelkkään raportointiin vaan katse on tulevaisuudessa ja kehittymisessä – tavoitteena kestävän kehityksen haasteet innovaatioiden ajureina.

 

Teksti perustuu osittain FIBS ry:n yritysvastuututkimus 2021 julkistustilaisuudessa pidettyihin esityksiin.

 

Kirjoittaja on toisen polven perheyrittäjä, joka on seurannut yritysten vastuullisuustyötä 25 vuoden ajan pk-yrityksen silmin ja innostuu aiheesta nimenomaan strategian näkökulmasta.

Kommentointi on suljettu

Simple Share Buttons