Oy Fiblon Ab

Yleiset toimitusehdot

Nämä yleiset toimitusehdot koskevat kaikkien Oy Fiblon Ab:n (jäljempänä Myyjä) Tuotteiden myyntiä, ellei tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai erikseen osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin todettu.

1. Sopimuksen syntyminen

Myyjän tarjous on annettu sitoumuksetta ja ne ovat voimassa 30 pv tarjouksen päiväyksestä. Sopimus on syntynyt, kun a) Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, b) Myyjä on vastaanottanut Ostajan kirjallisen ilmoituksen tarjouksen hyväksymisestä tai c) Myyjä on toimittanut Ostajan kirjallisesti tilaamat tuotteet.

2. Kauppahinta

Kauppahinta ei sisällä arvonlisäveroa, tulleja tai muita tuontija vientimaksuja, veroja tai muita julkisia maksuja eikä kuljetuksesta ja pakkaamiseen käytetyistä lavoista aiheutuvia kustannuksia, jotka veloitetaan erikseen. Mikäli valuuttakursseissa, materiaali- tai työkustannuksissa tapahtuu muutoksia tarjouksen tai tilausvahvistuksen ja toimituspäivän välisenä aikana, Myyjällä on oikeus tarkistaa hintaa muutoksia vastaavasti.

Painolaatta- ja reprotyökustannukset eivät kuulu hintaan, vaan ne veloitetaan erikseen. Painoaineiston työstäminen aiheuttaa reprokustannuksia, jotka veloitetaan siinäkin tapauksessa, että aineiston käsittely ei johda tilaukseen.

Kaikista Ostajan Tuotteisiin tarjouksen tai tilausvahvistuksen jälkeen vaatimista muutoksista johtuneet kustannukset veloitetaan erikseen.

3. Maksuehdot

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko on voimassa olevan viivästyskorkolain mukainen. Myyjällä on oikeus veloittaa viivästyneen maksun perimisestä aiheutuneet kulut.

Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan Ostajalle jatkotoimituksia ennen kuin Ostaja on maksanut kaikki aikaisempien toimituserien erääntyneet maksut viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.

Jos Myyjällä on perusteltu syy olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta, Myyjä on oikeutettu aina vaatimaan ennakkomaksun tai vakuuden kauppahinnan maksamisesta. Myyjällä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

4. Toimitusehdot

Toimitusehto on FCA Pori Fiblon (Incoterms 2010), ellei Myyjän antamassa tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu.

Toimitus pakataan pääsääntöisesti kuormalavalle. Lavojen laadun osalta noudatetaan EPAL lavajärjestelmän kriteerejä. Pakkauslaatikot ja Tuotteet on suojattava kosteudelta. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa tuotteen pakkaustapaa.

5. Toimitusaika

Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika on Myyjän paras arvio. Myyjä ilmoittaa aina mahdollisesta viivästyksestä, sen syistä ja uudesta arvioidusta toimituspäivästä Ostajalle heti viivästyksestä tiedon saatuaan.

Myyjällä on oikeus toimittaa tilatut Tuotteet useassa erässä tai etuajassa sekä oikeus siirtää toimitusaikaa, mikäli painatusmateriaalin hyväksyminen tai muu Ostajan vastuulla oleva tehtävä tai raaka-aineiden toimitus viivästyy. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle toimituksen viivästymisestä aiheutuneita tappioita tai vahinkoja. Myyjällä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta toimituksen viivästymisestä.

6. Tuotteiden ominaisuudet

Myyjän Internet-sivuillaan, esitteissään yms. yhteyksissä esittämät ominaisuudet ovat sitovia vain, jos siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Ostaja hyväksyy Tuotteissa seuraavat ominaisuudet:

Raaka-aineen värisävy:
Raaka-aineen värisävy saattaa vaihdella materiaalin valmistuserästä riippuen.

Kuitujen irtoaminen:
Tissuepaperista, kuivapaperista ja kuitukankaasta irtoaa aina kuituja. Jos tuotteella hangataan esimerkiksi kangasta, saattaa kankaaseen irrota paperikuituja, joko valkoisia tai värillisiä lautasliinan väristä riippuen.

Painovärit:
Tuotteen painatuksessa käytetään vesiliukoisia värejä. Painoväriä saattaa jossain tilanteissa irrota tuotteesta. Painetun lautasliinan painamaton puoli on tarkoitettu pyyhkimiseen. Lautasliinaa ei ole tarkoitettu elintarvikekääreeksi.

Painovärit määritellään Pantone-värikartan PMS U-sarjan mukaan. Jos Ostaja kuitenkin ilmoittaa painovärin C-sarjasta, Myyjä varaa itselleen oikeuden valmistaa tuote U-sarjan vastaavan numeroisesta painoväristä. Ostajan tulee huomioida, että sama Pantone sävy toistuu erilaisena eri materiaaleille painettuna. Mikäli Pantone PMS U -sävyä ei ole annettu, Myyjä valitsee lähimmän painosävyn.

Painovärin intensiteetti saattaa vaihdella tuotteen valmistusajon eri vaiheissa. Tyypillisesti tämä vaihtelu saattaa olla hetkellisesti muutama PMS kartan värisävyä.

Painoaihe:
Painoaiheen rekisteritarkkuus on ±3 mm. Liian tarkkoja kohdistuksia tulee välttää. Ohuet linjat, pienet tekstit, tiheät rasterit tai avaukset kompaktiin pintaan eivät sovellu pehmeiden materiaalien painatukseen. Painatuksen kohdistusmerkit näkyvät tuotteen sisätaitoksessa.

Painolaatta- ja reprotyön vedos lähetetään Ostajalle hyväksyttäväksi ja se on palautettava Myyjälle korjauksilla tai hyväksymismerkinnällä varustettuna.

Muut:
Tuotteet voivat poiketa ominaisuuksiltaan ±10% Myyjän kyseistä tuotetta koskevasta tuotespesifikaatiosta.

7. Reklamaatiot ja virhevastuu

Myyjä vastaa siitä, että Tuotteet vastaavat Myyjän antamassa tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa nimenomaisesti ilmoitettuja ominaisuuksia. Tuotteet ovat kertakäyttöisiä kulutustuotteita eikä niillä ole takuuta ja ne soveltuvat vain Myyjän ilmoittamiin käyttötarkoituksiin. Myyjä ei vastaa virheestä, joka on tehty Ostajan hyväksymän vedoksen tai muiden ohjeiden mukaisesti eikä myöskään mistään virheestä tai puutteesta, joka on aiheutunut onnettomuudesta tai Tuotteiden huolimattomasta käsittelystä tai kuljetuksen tai varastoinnin aikana tai muusta vastaavista Ostajan tai kolmannen osapuolen toimista.

Tuotteita koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa Toimituksen vastaanottamisesta. Muuten toimitus katsotaan hyväksytyksi. Reklamaation tekeminen tai erimielisyydet toimituksen suhteen eivät vapauta ostajaa kauppahinnan suorittamisesta sopimuksen mukaisesti.

Kun Tuotteessa on virhe, Myyjällä on valintansa mukaan oikeus joko toimittaa kustannuksellaan virheellisen tilalle uusi Tuote tai antaa virhettä vastaava hinnan alennus. Ostajan on noudatettava Myyjän antamia ohjeita. Ostajalla on oikeus ja velvollisuus palauttaa Tuotteet vain Myyjän kirjallisesta pyynnöstä Myyjän osoittamaa kuljetusmuotoa ja -yhtiötä käyttäen Myyjän kustannuksella.

Osapuoli ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen solmimisen jälkeen odottamattomat olosuhteet, joihin Osapuoli ei voi vaikuttaa, estävät Toimituksen. Tällaisena ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, tulipaloa, konevauriota ja muuta vastaavaa onnettomuutta, raaka-aineiden yleistä niukkuutta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa sekä lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä silloinkin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Myyjällä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Tuotteiden virheistä tai puutteista.

8. Vahingonkorvausvelvollisuus

Myyjä vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamista vahingoista tuotevastuulain mukaisesti vain, jos Tuotetta on käytetty sen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ohjeiden mukaisesti. Myyjä ei vastaa muusta tuotteen mahdollisesti aiheuttamista henkilö- tai esinevahingosta.

Kumpikaan osapuoli ei ole missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tuotantotappioista, saamatta jääneestä tulosta tai odotetusta säästöstä.

Myyjän kokonaisvastuu Ostajalle on kaikissa tilanteissa rajoitettu toimitettujen Tuotteiden sopimuksen mukaiseen kauppahintaan.

9. Omistus- ja immateriaalioikeudet

Omistusoikeus toimitettuihin Tuotteisiin säilyy Myyjällä, kunnes se on vastaanottanut kauppahinnan maksun viivästyskorkoineen kokonaisuudessaan.

Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Myyjän omaisuutta ja luottamuksellisia. Ostajalla ei ole oikeutta käyttää niitä muuhun tarkoitukseen tai ilmaista niitä muille.

Painolaatat, vedokset ja -filmit, jotka Myyjä on valmistanut ostajan kustannuksella tai ostaja on toimittanut työtä varten, ovat ostajan omaisuutta, mutta Myyjän hallinnassa. Mikäli niitä ei ole käytetty viimeisten 12 kk:n aikana, on Myyjällä oikeus hävittää ne. Myyjällä on oikeus hävittää paino-originaalit, ellei toisin ole sovittu.

Ostaja vastaa siitä, että sillä on omistus- ja immateriaalioikeudet painoaiheeseen ja ettei painoaiheen käyttö loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja toimenpiteistä, jotka kolmannen osapuolen vaatimukset voivat Myyjälle aiheuttaa.

10. Sopimuksen purkaminen

Kumpikin osapuoli voi purkaa tämän sopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen.

Jos Myyjä on purkanut sopimuksen kokonaan tai osittain Ostajan sopimusrikkomuksen perusteella, Myyjällä on oikeus saada korvaus myös ennen purkamista tehtyjen, toimittamattomien tilausten Myyjälle aiheuttamista kustannuksista.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Suomen lain mukaan kansainvälistä kauppalakia soveltamatta yhden välimiehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti Helsingissä suomen kielellä tai Myyjän niin halutessa Ostajan kotipaikan tuomioistuimessa.

12. Referenssit

Molemmilla osapuolilla on salassapitovelvoitteet huomioon ottaen oikeus käyttää referenssinä yleisluontoista tietoa siitä, että Myyjä toimittaa Ostajalle tuotteita.

Laskutusohje

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Operaattori

Apix Messaging Oy
(003723327487)

Verkkolaskuosoite

003703465487

OVT-tunnus

003703465487

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme Teitä lähettämään jatkossa paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Oy Fiblon Ab (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Fiblon Oy:n sähköpostiskannauksen osoite: 003703465487@procountor.apix.fi

Lisätietoja laskutuksesta antaa: Maiju Kärki, puh. 020 123 6664